สินเชื่อโรงงานอุตสาหกรรม

สินเชื่อโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมตามลักษณะและขนาด แบ่งเป็น 3 ประเภท

1.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  หมายถึง อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน  เครื่องจักร  อุปกรณ์ และ
เงินลงทุนสูงมาก  เช่นอุตสาหกรรมถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า

 2.  อุตสาหกรรมขนาดย่อม  หมายถึง อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน  เครื่องจักร  อุปกรณ์ ตลอดจน
เงินทุนน้อยกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  เช่น  อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมผลิตสินค้าบริโภค

 3.  อุตสาหกรรมในครัวเรือน  หมายถึง อุตสาหกรรมที่ทำกันภายในครอบครัว ในบ้านที่อยู่อาศัย
เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความชำนาญทางฝีมือ 

 

 โรงงานอุตสาหกรรมตามลักษณะการใช้การ แบ่งเป็น  2  ประเภท 

 1.  อุตสาหกรรมสินค้าทุน  หมายถึง  อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าซึ่งส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ของโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ  เช่นการทำเครื่องจักร เครื่องมือ  การถลุงโลหะ  อุตสาหกรรมเคมี 
อุตสาหกรรมฟอกหนัง  เป็นต้น

 2.  อุตสาหกรรมสินค้าบริโภค  หมายถึง  อุตสาหกรรมที่ทำการผลิตให้ได้ผลิตผลสำหรับประชาชน
นำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  เช่น อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป  และของใช้ในครัวเรือน
Powered by MakeWebEasy.com